Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Napis ważna informacja

Szanowni Państwo

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników sądowych wybranych przez Rady Gmin. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie przekazał Przewodniczącej Rady Wierzchosławice informację dotyczącą ilości ławników do wyboru na kadencję 2024 – 2027; zapotrzebowanie to wynosi:

 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 osoba  

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze ),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2022 r. Nr 1 poz. 2155). 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy w Wierzchosławicach po terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach  pok. 16  (I piętro – Biuro Rady Gminy)

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście, jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.

Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 3-6 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rady gmin dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice, można je otrzymać również w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach  pok. 16 (I piętro – Biuro Rady Gminy ) tel. 14 631 90 26 lub 14 631 90 27

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r. w Biurze Rady Gminy Wierzchosławice Urzędu Gminy I piętro, pokój nr 16 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki:

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

29 maj
13:00 - 15:00

II Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

30 maj
All day

Boże Ciało

02 cze
14:00 - 18:00

Gminny Dzień Dziecka

09 cze
07:00 - 21:00

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

20 cze
All day

Pierwszy dzień lata - najdłuższy dzień 2024 roku

Skip to content