Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

TELEFONY ALARMOWE:

 • Pogotowie Ratunkowe – 999
 • Straż Pożarna – 998
 • Policja – 997
 • Pogotowie Gazowe – 992
 • Pogotowie Energetyczne – 991
 • Pogotowie Wodociągowe – 691523970
 • Wspólny numer alarmowy – 112

Po wybraniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz:

 1. Co się stało.
 2. Czy są osoby poszkodowane – jeżeli tak, powiedz jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).
 3. Gdzie zdarzenie miało miejsce: adres, nazwa obiektu, charakterystyczne cechy miejsca.
 4. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.

Pamiętaj! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy!

Zadania obrony cywilnej

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) obrona cywilna ma na celu:

 • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;

 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;

 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

W zakresie obrony cywilnej powyższa ustawa określa ponadto:

 • organy administracji w sprawach obrony cywilnej;

 • skład oraz sposób tworzenia formacji obrony cywilnej;

 • obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnej (służba w OC, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności);

 • przysposobienie obronne młodzieży szkolnej i studentów.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy. Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1992r., Nr 41, poz. 175), który Polska przyjęła19 września 1991 r.

Głównymi zadaniami OC są to następujące zadania:

 1. służba ostrzegawcza;
 2. ewakuacja;
 3. przygotowanie i organizowanie schronów;
 4. obsługa środków zaciemnienia;
 5. ratownictwo;
 6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
 7. walka z pożarami;
 8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 9. odkażanie i inne podobne działania ochronne;
 10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 13. doraźne grzebanie zmarłych;
 14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
 15. dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Regionalny System Ostrzegania to usługa, która umożliwia powiadamianie ludności
o lokalnych zagrożeniach. Ostrzeżenia przekazywane są za pośrednictwem stron internetowych urzędów wojewódzkich, naziemnej telewizji cyfrowej, aplikacji mobilnych oraz SMS-ów.

RSO obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Bezpłatną aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania można pobrać w sklepach z aplikacjami dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, WindowsPhone).

Więcej informacji na temat RSO znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Poniżej zamieszczamy poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych opracowane na potrzeby RSO.

1. ALARM BOMBOWY
2. ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
3. BEZPIECZNY WYPOCZYNEK – https://www.gov.pl/web/rcb/badz-bezpieczny-nad-woda
4. BURZE I NAWAŁNICE – https://www.gov.pl/web/rcb/burza—badz-bezpieczny
5. KATASTROFY BUDOWLANE
6. NIEBEZPIECZNA PRZESYŁKA
7. NIEWYPAŁY I NIEWYBUCHY
8. PIERWSZA POMOC
9. POWÓDŹ – https://www.gov.pl/web/rcb/jak-postepowac-podczas-powodzi
10. POŻAR
11. SKAŻENIE SUBSTANCJĄ TOKSYCZNĄ
12. UPAŁY – https://www.gov.pl/web/rcb/jak-przetrwac-upal
13. WAŻNE INFORMACJE RSO
14. WICHURY – https://www.gov.pl/web/rcb/wichura—jak-sie-przygotowac
15. ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
16. ZATRUCIE CZADEM CO – https://www.gov.pl/web/rcb/nie-dla-czadu
17. ZIMA

Skip to content