Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Baza organizacji pozarządowych

Organizacjami pozarządowymi są zgodnie z §3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t. j.):

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Działalność pożytku publicznego zgodnie z §3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t. j.) może być prowadzona także przez:

  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. spółdzielnie socjalne;
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Baza NGO utworzona została w celu ułatwienia kontaktu i dostarczenia mieszkańcom, instytucjom, organizacjom i innym podmiotom zainteresowanym działalnością III sektora, aktualnych danych dotyczących organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wierzchosławice.

Dzięki tej bazie każdy mieszkaniec gminy będzie mógł skontaktować się z przedstawicielami danej organizacji, co przyczyni się do zwiększenia współpracy, która jest istotnym elementem rozwoju naszej lokalnej społeczności. Dobra współpraca pomiędzy samorządem a NGO jak również pomiędzy samymi organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami przyczyni się do pobudzenia aktywności społecznej, rzetelnego diagnozowania problemów lokalnych i pełniejszego zaspokajania potrzeb społecznych.

Baza zawiera organizacje, które uzupełniły i dostarczyły do Urzędu Gminy Wierzchosławice formularz danych NGO wraz z Klauzulą RODO. Baza będzie na bieżąco aktualizowana, dlatego prosimy organizacje, które jeszcze nie nadesłały formularza o pobranie, uzupełnienie i dostarczenie uzupełnionego formularza wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wypełnione dokumenty należy:

  • dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Wierzchosławice: (33-122 Wierzchosławice 550, Punkt Obsługi Klienta)
  • przesłać na adres: Urząd Gminy Wierzchosławice 33-122 Wierzchosławice 550

Dokumenty do pobrania:

Stowarzyszenia i Fundacje (7)

Nazwa organizacji

Adres

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie "Klub Seniora PRZYSTAŃ"

33-122 Wierzchosławice 39a

E-mail: przystan.wierzchoslawice@gmail.com

WWW: www.facebook.com/przystan.wierzchoslawice

Tel. 14 6754 664 lub 662 542 672

Stowarzyszenie Oświatowe ,,HORYZONT" w Bogumiłowicach

33-121 Bogumiłowice 41

E-mail: renatadrapala@interia.pl

Tel. 501 486 453

Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR

33-122 Bobrowniki Małe 223

E-mail: gbp.bm@op.pl

WWW: www.bobrownikimale.info

Tel. 600 102 976

Fundacja Wspierania Kultury Ludowej SWOJACY 

33-122 Wierzchosławice 39a

E-mail: fundacjaswojacy@gmail.com

Tel. 724 103 382

Stowarzyszenie kULtura

33-122 Wierzchosławice 39a

E-mail: stowarzyszenie.kultura@gmail.com

Tel. 602 611 721

Akademia Piłkarska Wierzchosławice

33-122 Wierzchosławice 713

E-mail: apwierzchoslawice@gmail.com

Tel. 506 458 048

Judo Tora Wierzchosławice

33-122 Wierzchosławice 344

E-mail: tora@judowierzchoslawice.pl

WWW: www.judowierzchoslawice.pl

Tel. 694 260 424

Koła Gospodyń Wiejskich (9)

Nazwa organizacji

Adres

Dane kontaktowe

Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrownikach Małych – „Borowianki”

33-122 Bobrowniki Małe 223

Do korespondencji:

33-122 Bobrowniki Małe 9

E-mail: kgwbobrowianki@gmail.com

Stowarzyszenie Oświatowe ,,HORYZONT" w Bogumiłowicach

33-121 Bogumiłowice 41

E-mail: renatadrapala@interia.pl

Tel. 501 486 453

Koło Gospodyń Wiejskich w Kępie Bogumiłowickiej

Kępa Bogumiłowicka 92A, 33-101 Tarnów

E-mail: foszczaleksandra.1@gmail.com

Tel. 888 118 737

Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie

33-122 Komorów 146

E-mail: kgw.komorow@gmail.com

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Świt" w Łętowicach

Łętowice 415, 33-121 Bogumiłowice

Do korespondencji:

Łętowice 302, 33-121 Bogumiłowice

E-mail: joanna.twardowska@vp.pl

Tel. 733 700 873

Koło Gospodyń Wiejskich „Niezapominajki” w Mikołajowicach

Mikołajowice 177 , 33-121 Bogumiłowice

Do korespondencji:

Mikołajowice 88 , 33-121 Bogumiłowice

E-mail: niezapominajki.kgw.m@gmail.com

Tel. 606 713 793

Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Stawem” w Rudce

Rudka 165, 33- 122 Wierzchosławice

E-mail: tigara7@interia.pl

Tel. 502 653 232

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchosławicach "Wierzchosławianki"

33-122 Wierzchosławice 704,

Do korespondencji:

33-122 Wierzchosławice 721

E-mail: kgw.wierzchoslawianki@onet.pl

Tel. 691 229 471

Koło Gospodyń Wiejskich w Sieciechowicach

Sieciechowice 40, 33-121 Bogumiłowice

Do korespondencji:

Sieciechowice 11, 33-121 Bogumiłowice

E-mail: kgw.sieciechowice@op.pl

Tel. 608 507 931

Kluby Sportowe (2)

Nazwa organizacji

Adres

Dane kontaktowe

Ludowy Klub Sportowy „Rudka”

Rudka 184, 33-122 Wierzchosławice

Do korespondencji:

Rudka 148A, 33-122 Wierzchosławice

E-mail: rudka.baran@wp.pl

Tel. 789 355 568

Ludowy Klub Sportowy "GOSŁAVIA" w Gosławicach

Gosławice 106, 33-122 Wierzchosławice

Do korespondencji:

Gosławice 67, 33-122 Wierzchosławice

E-mail: krzychu.rzepa@gmail.com

Tel. 794 941 247

Ludowy Klub Sportowy "Wierzchosławice-Ostrów"

33-122 Wierzchosławice 348A

Do korespondencji:

33-122 Wierzchosławice 324

E-mail: lkswieost1@gmail.com

Tel. 608 520 103

Ochotnicza Straż Pożarna (6)

Nazwa organizacji

Adres

Dane kontaktowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajowicach

Mikołajowice 199, 33-121 Bogumiłowice

E-mail: osp.mikolajowice@gmail.com

Tel. 516 079 019

Prezes: Antoni Strojny

Naczelnik: Albert Fornal

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogumiłowicach

Bogumiłowice 201, 33-121 Bogumiłowice

E-mail: piotr.bies@wierzchoslawice.pl

Tel. 606 734 730

Prezes: Antoni Liszka

Naczelnik: Piotr Bieś

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Małych

Bobrowniki Małe 222, 33-122 Wierzchosławice

E-mail: bobrownikimale.osp@gmail.com

Tel. 512 179 211

Prezes: Bogdan Rodak

Naczelnik: Krzysztof Durdek

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchosławicach 

Wierzchosławice 704, 33-122 Wierzchosławice

E-mail: ospwierzchoslawice@interia.pl

WWW: www.facebook.com/OSPWierzchoslawice

Tel. 796 028 400 lub 14 657 60 22

Naczelnik: Mateusz Krakowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Komorowie

Komorów 147, 33-122 Wierzchosławice

E-mail: osp.komorow@op.pl

Tel. 883 002 635

Prezes: Andrzej Pittner

Naczelnik: Bartosz Bartnik

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudce

Rudka 165, 33-122 Wierzchosławice

E-mail: osprudka@onet.pl

Tel. 743 692 124 lub 728 471 584

Prezes: Witold Wiśniewski

Naczelnik: Dawid Kumięga

Skip to content