Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPK)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Wierzchosławicach działająca przy Urzędzie Gminy Wierzchosławice realizuje zadania określone w:

– Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, które zostają  przyjęte na mocy Uchwał  Rady Gminy Wierzchosławice na dany rok.

Głównym zadaniem Komisji jest udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Komisja została powołana na podstawie art.41 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w jej skład wchodzą:

  1. Grzegorz Suda – Przewodniczący Komisji
  2. Wacław Lech – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

  1. Dorota Kowal
  2. Mariusz Czapkowicz
  3. Józef Górowski
  4. Jarosław Skowroński
  5. Stanisław Koćwin
  6. Jan Bodzioch
  7. Kinga Sroka

Andrzej Stec – Pełnomocnik Wójta Gminy ds. spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Kontakt: tel. (14) 631-90-39,

e-mail: andrzej.stec@wierzchoslawice.pl

 

Główne zadania wynikające z ustawy 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 487 oraz zmiany do ustawy Dz. U. 2018 pozycja 310) realizowane przez Komisję:

– zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

– udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

– wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

– motywowanie i kierowanie osób uzależnionych od alkoholanu leczenie odwykowe,

– udzielenie pomocy rodzinom w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,

Główne zadania wynikające z ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) realizowane przez Komisję:

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  i osób zagrożonych uzależnieniem,

– udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie  rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań  na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

– wspomaganie działań instytucji, organizacji  pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

– pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem  i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Skip to content