Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Organizacje pozarządowe (NGO)

Zakładka to jest dedykowana promocji działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wierzchosławice i wspieraniu ich inicjatyw. Zachęcamy przedstawicieli NGO o przesyłanie informacji o podejmowanych przez organizację działaniach na rzecz społeczności lokalnej, co umożliwi zapoznanie się mieszkańców Gminy Wierzchosławice z szeroką ofertą organizacji działających społecznie na terenie naszej Gminy i zachęci do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez organizację. Informacje należy przesłać na maila ug@wierzchoslawice.pl i/lub ewa.maciak@wierzchoslawice.pl.

Czym są organizacje NGO

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest więc brak powiązań z władzą publiczną (często tak tłumaczy się nazwę organizacja poza-rządowa). W Polsce pojęcie to definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku, która wprowadza rozszerzoną definicję organizacji pozarządowych jako podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Do organizacji pozarządowych zaliczamy: – stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń – fundacje – kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe – organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów) – stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – spółdzielnie socjalne – spółki działające nie dla zysku – partie polityczne – związki zawodowe – samorządy zawodowe – federacje i konfederacje pracodawców – izby gospodarcze – izby rzemieślnicze – organizacje kościelne – związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich – grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo¬pomocowe. Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do fundacji i stowarzyszeń.

Program współpracy

Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Roczny Program współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest uchwalany przez Radę Gminy Wierzchosławice do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Program określa szczegółowe założenia współpracy pomiędzy Samorządem a Sektorem Pozarządowym służące lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny w 2024 roku.

Program stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalonego rocznego programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Projekt programu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Od dnia 2 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 r. trwały konsultacje społeczne projektu Programu. Powyższy projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice, na stronie Gminy Wierzchosławice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu

Pozostałe informacje o NGO

Skip to content