Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

RODO

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Wierzchosławic. Siedziba i dane kontaktowe: Wierzchosławice 550. tel. 14 6319030.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Chłoniem pod adresem email: iod@wierzchoslawice.pl lub listownie pod adresem Administratora.

CELE PRZETWARZANIA

W zależności od realizowanego zadania lub usługi celem przetwarzania danych może być wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacja zawartych umów lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe klientów Urzędu Gminy w Wierzchosławicach przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów. W pozostałych, nielicznych i wyjątkowych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w jej treści (na podstawie art. 6.ust.1 lit. a, b, c, d, e RODO).

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, z którymi mamy zawarte umowy np. obsługa informatyczna urzędu, elektronicznego obiegu dokumentów, bhp, hosting usług.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a także przez okres ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych a szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane zgodnie z okresem wyrażenia zgody lub do czasu jej odwołania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (na podstawie art. 15 RODO),

 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (na podstawie art. 16 RODO),

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO).

Ponadto, w zależności od podstaw i celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą może skorzystać z:

 1. prawa do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art.17 RODO, w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 2. prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art.21 RODO) – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą a przetwarzanie służy realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodanie danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/zgłoszenia.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Wójta Wierzchosławic mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe i dźwiękowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach. Informacja o ochronie danych osobowych jest indywidualna dla każdej uroczystości.

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Wierzchosławice są transmitowane oraz nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Wierzchosławice wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj: INFORMACJAplik .PDF (Adobe Reader)

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach zamontowane są kamery monitoringu. Obraz z nich jest nagrywany i przechowywany przez okres do 21 dni.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj: INFORMACJA – plik .PDF (Adobe Reader)

Obraz z nich jest nagrywany i przechowywany przez okres 45 dni.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj: INFORMACJA – plik .PDF (Adobe Reader)

Zdjęcia z nich przechowywane są przez okres do 30 dni.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj: INFORMACJA – plik .PDF (Adobe Reader)

INFORMACJA o ochronie danych osobowych dla osób, których sprawy są załatwiane w sposób milczący: INFORMACJE – plik .PDF (Adobe Reader)

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. powinna przetwarzać dane osobowe zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE

Skip to content