Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Ekodoradca

ZARZĄDZENIE NR 211/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Ekodoradca

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, 2, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 16-21 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Wierzchosławice stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0050.156.2015 Wójta Gminy Wierzchosławice, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice Podinspektor/Ekodoradca.
2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Andrzej Mróz

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 211/2023
Wójta Gminy Wierzchosławice
z dnia 13.09.2023 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Ekodoradca

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Wierzchosławice
33-122 Wierzchosławice 550
2. Stanowisko pracy:
Podinspektor/Ekodoradca
3. Wymagania niezbędne:
FORMALNE
1) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
6) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
7) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
8) co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego lub zdobytego w organizacjach np.: pozarządowych, studenckich etc.,
9) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet),
10) prawo jazdy kat. B.
POZOSTAŁE
1) znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce
2) umiejętności szybkiego uczenia się, strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów)
3) elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej
4) kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność
5) gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych)
6) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań.
4. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność działania,
2) gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność prowadzenia negocjacji,
5) swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami/klientami,
6) umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem,
7) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego
5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem,
2) współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,
3) przeprowadzanie kontroli palenisk w budynkach mieszkalnych,
4) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
5) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
6) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
7) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
8) zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,
9) współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.),
10) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
11) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
12) wykonywanie oględzin na miejscu planowanej wycinki drzewa i przygotowanie decyzji o zgodzie lub sprzeciwie na wycinkę,
13) naliczanie opłat za wycinkę w sytuacjach określonych w ustawie o ochronie przyrody,
14) prowadzenie postepowań związanych z usuwaniem drzew z terenów będących własnością gminy oraz współpraca z organami opiniującymi wycinkę drzew z terenów będących własnością gminy,
15) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
16) ochrona dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,
17) sprawowanie dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
18) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury na terenie Gminy,
19) przewozy autobusowe – organizacja i rozliczanie,
20) przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie prowadzonych spraw.
6. Warunki pracy:
1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
2) Umowa o pracę na czas określony – pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
3) kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas określony na czas realizacji projektu LIFE, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;
4) wymiar czasu pracy – pełny etat: ½ etatu Podinspektor-Ekodoradca i ½ Podinspektor;
5) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
6) bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem;
7) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice.
7. Wymagane dokumenty i ich składanie:
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
8. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
Budynek wyposażony jest w windę. Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 27.09.2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektor/Ekodoradca”
10. Postanowienia końcowe:
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,
4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.
Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Ogłoszenie w BIP

ZARZĄDZENIE NR 211/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Ekodoradca

Klauzula_RODO_-_rekrutacja_pracowników_UG_Wierzchoslawice 

 

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

23 cze
All day

Dzień Ojca

Skip to content