Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów

ZARZĄDZENIE NR 200/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 6 września 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 11 ust. 1, 2, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 16-21 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Wierzchosławice stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0050.156.2015 Wójta Gminy Wierzchosławice, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice: Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów.
2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Andrzej Mróz

 

Załącznik do zarządzenia Nr 200/2023 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 6 września 2023 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Wierzchosławice
33-122 Wierzchosławice 550
2. Stanowisko pracy: Inspektor
3. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
3) minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku pracy,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
8) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
9) znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy.
4. Wymagania dodatkowe:
1) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji,
2) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, lojalność, obowiązkowość,
3) odporność na stres,
4) zaangażowanie i punktualność,
5) dyspozycyjność,
6) umiejętność pracy w zespole pod presją czasu.
5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów.
2. Prowadzenie ewidencji i księgowości gminy jako organu.
3. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, kwalifikowanie, co do zgodności z wydatkami budżetowymi i inwestycyjnymi.
4. Stała kontrola i nadzór nad zgodnością wydatków budżetowych z planem finansowym.
5. Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych gminy.
6. Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej.
7. Wystawianie czeków gotówkowych.
8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
9. Terminowe przekazywanie środków dla jednostek budżetowych i dotacji zgodnie z planem finansowym Gminy obowiązującym w danym roku budżetowym.
10. Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola kont analitycznych w Gminie jako organie.
11. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów na rachunek Wojewody.
12. Przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych podległych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawdzanie ich pod względem formalno – rachunkowym.
13. Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy jako organu.
14. Rozliczanie dotacji przekazywanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne pod względem formalno-rachunkowym.
15. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków inwestycyjnych.
16. Ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy.
17. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym (wstępna kontrola).
18. Rozliczanie i zatwierdzanie delegacji służbowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
19. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie ewidencjonowanych dochodów oraz porównywanie i kontrolowanie ich realizacji w budżecie.
20. Weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont.
21. Księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów i kaucji na rachunek bankowy Depozytu.
22. Dokonywanie czynności kontrolnych w ramach powierzonych obowiązków.
23. Przestrzeganie przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
24. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności służbowej za wszelkie uchybienia i niedotrzymanie terminów związanych z wykonywaniem powierzonych w zakresie czynności obowiązków.
25. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
6. Warunki pracy:
1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
2) Umowa o pracę na czas określony – pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalszy czas określony;
3) wymiar czasu pracy – pełny etat,
4) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
5) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice.
7. Wymagane dokumenty i ich składanie:
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
8. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
Budynek wyposażony jest w windę. Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 20.09.2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Budżetu i Finansów”.
10. Postanowienia końcowe:
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,
4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.
Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

 ZARZĄDZENIE NR 200/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów

Klauzula_RODO_-_rekrutacja_pracowników_UG_Wierzchoslawice

 Ogłoszenie w BIP

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

No Event Found

Skip to content