Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Program współpracy

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIERZCHOSŁAWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024

Przyjmując niniejszy program Rada Gminy Wierzchosławicach deklaruje wolę kontynuowania przez gminę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji zadań gminy, w zakresach gdzie jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi. Współdziałanie to ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie. Potencjał organizacji pozarządowych wskazuje na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji.

Niniejszy program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz Gminy Wierzchosławice i jej mieszkańców.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 1. Gminie – rozumie się przez to Gminę Wierzchosławice,
 2. Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Wierzchosławice,
 3. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Wierzchosławic,
 4. Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Wierzchosławice,
 5. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
 6. Organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizację pozarządową o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy.
 7. Podmiocie – rozumie się przez to osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
 8. Programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Rozdział 2. CEL GŁOWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 2. Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.

§ 3. Cele szczegółowe programu to:

 1. uzupełnienie tych obszarów działań gminy, które nie są realizowane przez gminne jednostki organizacyjne,
 2. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję,
 3. pobudzanie aktywności społecznej w środowisku lokalnym,
 4. podniesienie jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
 5. poprawę współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem gminy,
 6. promocję działań realizowanych przez organizacje pozarządowe i wspieranie ich inicjatyw,
 7. wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych.

Rozdział 3. ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 4. Działania gminy i organizacji pozarządowych uzupełniają się, tworząc efektywne i skuteczne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Zasady współpracy opierają się o kompetencje gminy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z innych ustaw, a także wynikają z zasad:

a) pomocniczości – uznającej prawo organizacji pozarządowych i podmiotów do samodzielnego określania i rozwiązywania problemów, także należących do sfery zadań publicznych, wspierania ich działalności przez samorząd gminy oraz umożliwiania realizacji tych zadań zgodnie z obowiązującymi normami prawa,
b) suwerenności stron – przejawia się w poszanowaniu autonomii, samodzielności organizacji pozarządowych i podmiotów oraz wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne,
c) partnerstwa – oznacza wzajemną współpracę i współdziałanie samorządu gminy oraz organizacji pozarządowych i podmiotów jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych,
d) efektywności – polega na wspólnym dążeniu gminy oraz organizacji pozarządowych i podmiotów do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji – zapewniającej równe traktowanie organizacji pozarządowych i podmiotów, a także stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny ich działań,
f) jawności – zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych.

§ 5. Uchwalając corocznie budżet, Rada rezerwuje w nim środki finansowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego.
§ 6. Partnerami gminy mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, które podejmując działania realizują zadania gminy, wynikające z odrębnych przepisów.
§ 7. Organizacje pozarządowe i inne podmioty winny zapewnić realizację zadań w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

Rozdział 4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I FORMY WSPÓŁPRACY

§ 8. Zakres przedmiotowy Programu obejmuje współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczególności realizację priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Rozdziale 4 niniejszego programu.
§ 9. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami przybiera formy finansowe oraz pozafinansowe.
§ 10. Współpraca finansowa gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie zadań własnych samorządu, realizowanych odpowiednio do ustawowego i terytorialnego zakresu działania gminy.
1. Przedmiotem współpracy finansowej gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami jest realizacja zadań publicznych zlecanych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym programie, w szczególności w następujących obszarach:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 11. Przedmiotem współpracy pozafinansowej Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami jest udzielanie pomocy w innych formach, w szczególności w postaci:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z przyjętą uchwałą Rady;
3) oddania w użyczenie na preferencyjnych warunkach należących do Gminy lokali użytkowych organizacjom na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego.
4) umożliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów,
5) promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.wierzchoslawice.pl w zakładce dot. współpracy z NGO informacji o działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe (na podstawie przesłanych przez organizację pozarządowe informacji drogą elektroniczną);
6) współorganizowania gminnych uroczystości w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi,
7) udzielania informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych z innych źródeł, w miarę możliwości i posiadanej wiedzy,
8) udzielania przez Wójta honorowego patronatu działaniom lub programom prowadzonym przez organizacje.

Rozdział 5. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA ICH REALIZACJĘ

§ 12. W roku 2024 priorytetowymi obszarami współpracy dla gminy Wierzchosławice będą następujące zadania z poszczególnych sfer:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

W tym w obszarze:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Zadanie: Organizacja tradycyjnych wydarzeń o charakterze gminnym związanych z kultywowaniem obrzędów oraz tradycji lokalnych.
  Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę: 40 000,00 zł
 2. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  Zadanie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – organizacja obozów lub półkolonii letnich.
  Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę: 15 000,00 zł
 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  Zadanie: Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów.
  Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę: 6 000,00 zł

Beneficjentami zadań, będą mieszkańcy Gminy Wierzchosławice.
§ 13. Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy (tzw. małe granty) w obszarze: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 10 000,00 zł.
§ 14. Na realizację Programu Gmina planuje przeznaczyć środki budżetowe w wysokości 71 000,00 zł, zgodnie z zapisami § 12 oraz § 13. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2024 roku określi Rada Gminy w uchwale budżetowej.

Rozdział 6. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 15. Program realizowany jest w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w §12 oraz §13 niniejszego programu, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2. Zlecanie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się w następujących formach:
a) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert,
b) zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy (tzw. tryb pozakonkursowy),
3. Wzory dokumentów związanych ze zlecaniem zadań publicznych określają rozporządzenia wydane na podstawie art. 19 oraz art. 19a ust. 7d ustawy.
4. Szczegółowe warunki dotyczące wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji określa umowa.
§ 16. Otwarty konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z zasadami:
1. Wójt, zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, ogłasza otwarty konkurs ofert.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert może nastąpić jedynie na zadania przewidziane w budżecie Gminy.
3. Otwarty konkurs ofert jest przeprowadzany w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
4. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.
5. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu ofert oraz sposób jego rozstrzygnięcia, a także wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określa każdorazowo Wójt w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w formie zarządzenia.
6. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Gminy, mogą być ogłaszane konkursy ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych, których nie uwzględniono w § 12 Programu.
7. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
c) na stronie internetowej gminy.
8. W celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty powoływana jest przez Wójta Komisja konkursowa w formie zarządzenia.
9. Rozstrzygnięcia konkursu, poprzez ostateczny wybór najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Wójt w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
10. Wyniki konkursu, ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert, w sposób określony w § 16 ust. 7 niniejszego programu.
11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
12. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Wójt bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami.
13. Wójt unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.
14. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Wójt podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w § 16 ust. 7 Programu.
§ 17. Wójt Gminy może zlecić organizacji lub podmiotowi realizację zadania publicznego – na wniosek organizacji lub podmiotu, z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy.

Rozdział 7. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 18. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w ramach ogłoszonych przez Wójta otwartych konkursów ofert.
2. W skład 5-osobowej komisji konkursowej wchodzą:
a) przewodniczący komisji, którym jest osoba upoważniona przez Wójta, będąca przedstawicielem Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy,
b) dwóch przedstawicieli Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy,
c) dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.
3. Posiedzenie komisji konkursowej jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa składu komisji.
4. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Wójt w formie zarządzenia ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.
6. Zgłoszeń osób, o których mowa w ust. 2 pkt. c), do udziału w komisji konkursowej organizacje pozarządowe lub podmioty dokonują w terminie i formie określonej w naborze.
7. Wójt w formie zarządzenia powołuje komisję konkursową do ogłaszanego konkursu w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty.
8. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, jeżeli:
a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
9. Członkowie komisji konkursowej, po zapoznaniu się z listą organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły oferty do konkursu, składają oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących wyłączenia pracownika.
10. Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
11. W pracach komisji mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą być zapraszane przez Wójta lub komisję konkursową.
12. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
13. Zadaniem komisji jest ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie protokołu z listą ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową, zgodnie z warunkami konkursu. Lista zawiera wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji (z propozycją wysokości dotacji), jak również wykaz ofert, których nie rekomenduje do udzielenia dotacji.
14. Komisja dokonuje oceny ofert z zachowaniem warunków określonych w art. 15 ustawy.
16. Rozstrzygnięcia konkursu, poprzez ostateczny wybór najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Wójt w formie zarządzenia.
17. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z przedmiotem pracy Komisji.
18. Dla zarządzenia Wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwołania.
19. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

Rozdział 8. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 19. 1. Ocena realizacji programu może odbywać się w trakcie oraz po zakończeniu jego realizacji.
2. Ocena programu w trakcie jego realizacji może polegać na zgłaszaniu do Wójta w formie pisemnej przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów oraz radnych informacji i uwag dotyczących realizowanego programu współpracy.
3. Informacje i uwagi, o których mowa w ust. 2, po uwzględnieniu ich przez Wójta, w szczególności pod względem zgodności z prawem oraz możliwości realizacji, będą wykorzystywane do usprawnienia i polepszenia bieżącej współpracy.
4. Informacje i uwagi, o których mowa w ust. 2, mogą być przedstawione Radzie Gminy w sprawozdaniu z realizacji programu i zostać wzięte pod uwagę przy tworzeniu programu na rok 2025 i lata następne.
5. Do zgłaszanych informacji i uwag, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Ocena programu po zakończeniu jego realizacji polega na przedłożeniu przez Wójta Radzie Gminy w terminie do 31 maja 2025 r. sprawozdania z realizacji programu za rok 2024.
7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, zawiera wskaźniki oceny i efektywności programu, którymi są w szczególności:
1) liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert;
2) liczba zadań publicznych zleconych w trybie otwartych konkursów ofert oraz trybie uproszczonym;
3) liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursach ofert oraz trybu uproszczonego;
4) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego;
5) wysokość kwot udzielonych dotacji;
6) liczba organizacji realizujących zadania publiczne.
8. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, jest publikowane na stronie internetowej urzędu www.wierzchoslawice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 9. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 20. Gmina Wierzchosławice realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na podstawie niniejszego rocznego Programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2024 tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 r.

Rozdział 10. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 21. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:
1. Projekt Programu Współpracy na rok 2024 powstał na bazie Programu Współpracy na rok 2023, w oparciu o doświadczenia jego realizacji w latach ubiegłych.
2. Skierowanie projektu Programu do konsultacji w sposób zgodny z Uchwałą nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Rozpatrzenie uwag i wniosków złożonych przez organizacje i podmioty.
4. Przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały.
5. Roczny program współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest uchwalany przez Radę Gminy Wierzchosławice do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
(treść rozdziału zostanie uzupełniona po przeprowadzeniu konsultacji)

Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. W sprawach nie uregulowanych w Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy.

Skip to content