Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

ZARZĄDZENIE NR 140/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) i § 16 pkt. 9 i pkt.10 załącznika do uchwały Nr LVII/391/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – zarządzam co następuje:
§ 1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wnioskodawcom w wysokości jak w tabeli znajdującej się w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz

 

Plik do pobrania:  ZARZĄDZENIE NR 140/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Ogłoszenie o wynikach w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2284615,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-organizacje-pozy.html

 

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

28 wrz
12:15 - 13:00

LXII Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

28 wrz
13:00 - 15:00

LXVIII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

29 wrz
17:00 - 18:30

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

03 paź
11:00 - 12:00

XXVII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)