Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Wierzchosławice

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Wierzchosławice

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Urząd Gminy Wierzchosławice
  33-122 Wierzchosławice 550
 2. Stanowisko pracy: Sekretarz Gminy Wierzchosławice
 3. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) wykształcenie wyższe,
  c) posiadanie minimum czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zwanej dalej „ustawą”, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  f) nieposzlakowana opinia,
  g) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.
 4. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, z uwzględnieniem przepisów regulujących zadania realizowane przez sekretarza gminy,
  b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  c) umiejętność zarządzania i kierowania zespołem, kreatywność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktu z otoczeniem, odporność na stres, umiejętność pracy w sytuacji kryzysowej, umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, terminowość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, sumienność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, obsługi kancelaryjnej, warunków i dyscypliny pracy;
  2) sprawowanie funkcji kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, Spraw Społecznych i Obywatelskich;
  3) nadzór nad polityką informacyjną gminy;
  4) opracowywanie projektów statutów i regulaminów;
  5) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy wraz z towarzyszącymi im zarządzeniami wewnętrznymi oraz przygotowywanie propozycji zmian;
  6) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz nadzorowanie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
  7) nadzorowanie i kontrola sposobu rozpatrywania skarg, wniosków oraz terminowości i prawidłowości załatwiania spraw interesantów;
  8) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie, postanowień Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  9) koordynowanie i nadzorowanie opracowań projektów uchwał i sprawozdań przedkładanych Radzie Gminy, zapewnienie merytorycznej, technicznej i organizacyjnej obsługi posiedzeń;
  10) współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej;
  11) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;
  12) nadzorowanie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy Urzędu, kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych, prowadzenie książki kontroli oraz nadzorowanie terminowego wykonania zaleceń pokontrolnych;
  13) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
  14) koordynacja prac związanych z prowadzeniem podmiotowych stron BIP i WWW;
  15) zapewnienie prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  16) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez placówki oświatowe gminy Wierzchosławice.
 6. Warunki pracy:
  1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
  2) Umowa o pracę na czas określony – pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalszy czas określony;
  3) wymiar czasu pracy – pełny etat,
  4) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  5) bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,
  6) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice.
 7. Wymagane dokumenty i ich składanie:
  1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3) list motywacyjny,
  4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5) kserokopie świadectw pracy,
  6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
  7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata.
  Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 8. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
  Budynek wyposażony jest w windę. Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 9. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 30 maja 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Wierzchosławice”
 10. Postanowienia końcowe:
  1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
  2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
  3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,
  4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Wójt Gminy – Andrzej Mróz

Ogłoszenie o naborze w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2280876,ogloszenie-wojta-gminy-wierzchoslawice-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-sekretarz-gminy-wier.html

Plik do pobrania: ZARZĄDZENIE NR 106/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Wierzchosławice – plik .PDF (nowe okno)

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

19 cze
08:00 - 08:30

I Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 cze
08:30 - 09:00

I Komisja Kultury, Sportu, Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

19 cze
09:00 - 10:00

I Komisja Oświaty, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

19 cze
10:00 - 12:00

I Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

19 cze
12:00 - 14:00

III Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Skip to content