Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest!

Wójt Gminy Wierzchosławice przypomina o obowiązku przedkładania „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Zgodnie z § 162 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2556) i § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r,. Nr 8, poz. 31) osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty miejsc, w których znajdują się wyroby zawierające azbest jest zobowiązany do przedłożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest” odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Informację tą, zgodnie z § 10 ust. 4 wyżej cyt. Rozporządzenia sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie papierowej właściwemu organowi;
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wypełnienie obowiązków inwentaryzacji i oceny stanu technicznego obiektów, w których wykorzystuje się azbest, jest weryfikowane podczas przyznawania dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych. Ponadto, wiedza na temat ilości materiałów zawierających azbest jest niezbędna do wykonania przez gminę corocznych sprawozdań z ilości tych materiałów występujących na terenie Gminy Wierzchosławice.

Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia (ostatnia informacja zawiera dane o unieszkodliwionych w danym roku odpadach potwierdzająca fakt).

Natomiast przedsiębiorca wykorzystujący wyroby zawierające azbest zobowiązany jest przedkładać ww. informację właściwemu marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

No Event Found

Skip to content