Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Zadania w toku realizacji – Gmina Wierzchosławice

Obrazek żarówki z dymkami myślowymi na około

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym poniżej zestawieniem najważniejszych zadań, które w momencie zakończenia obecnej kadencji pozostają w toku realizacji.

 1. Polski Ład – Zabytki edycja I – Została wykonana dokumentacja projektowa pn.: „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. MB Pocieszenia w Wierzchosławicach”. Inwestycja realizowana na podstawie umowy dotacyjnej z parafią w Wierzchosławicach.
 2. Polski Ład – Zabytki edycja I – zadanie pn.: „Remont elewacji zabytkowego Kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach”.
 3. Polski Ład – Zabytki edycja I – Inwestycja własna pn.: „Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach z 1924 r.”
 4. Polski Ład – Zabytki edycja II – Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn.: „Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa”.
 5. Wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania pn.: „1. Remont i modernizacja drogi gminnej K202542 Łętowice – Żwirownia dz. nr 1106/3 w km 0+190 – 0+420. 2. Remont i modernizacja drogi gminnej K202498 Gosławice-Klasztor w km 0+000-0+400” został rozpatrzony pozytywnie. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Wierzchosławice dotację w wysokości 190 443,00 zł. Całość kosztów wykonania obydwu dróg wyniesie 396 913,68 zł.
 6. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2024 r. na inwestycje pn.: „Modernizacja ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzchosławice” został rozpatrzony pozytywnie, otrzymano pomoc finansową w kwocie 150 280,00 zł.
 7. Wniosek złożony do PFRON w dniu 31.01.2024 w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic miedzy regionami III na zadanie pn.: „Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami”. Wnioskowana kwota dofinansowania z PFRON: 144 000,00. Całość zadania szacowana jest na kwotę: 270 000,00 zł.
 8. Podpisano Aneksy do umów podstawowych na roboty wynikające z oszczędności z promesy w ramach robót termomodernizacyjnych w Szkołach na terenie Gminy Wierzchosławice w ramach – Polski Ład – II ETAP. Dzięki dodatkowej kwocie Gmina Wierzchosławice poszerzy zakres prac prowadzonych w szkołach. Zwiększono kwotę promesy o dodatkowe 735 242,37 zł. Całkowita wartość prac dodatkowych wyniesie ponad 800 tys. zł, z czego wkład własny Gminy Wierzchosławice to niecałe 130 tys. zł.
 9. Złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2024” na konserwacje kapliczki św. Władysława z II połowy XIX wieku zlokalizowane w miejscowości Wierzchosławice. Wnioskowana kwota pomocy finansowej 39 475,00 zł. Szacowany koszt całości inwestycji 65 805,00 zł.
 10. Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach, Ostrowie, Mikołajowicach i Łętowicach w ramach – Polski Ład – II ETAP.
 11. Inwestycja „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanej na dz. nr 325 w miejscowości Komorów”. Dotyczy budynku po ośrodku zdrowia w Komorowie. Termin wykonania dokumentacji projektowej mija 20.09.2024 roku.
 12. Modernizacja świetlic w Mikołajowicach i Bogumiłowicach w ramach zadania pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”. Kwota dofinansowania na obie świetlice wyniesie w sumie 40 000,00 zł. Całość inwestycji wyniesie 58 000,00 zł.
 13. Zadanie pn.: Modernizacja budynku remizy OSP w Mikołajowicach. Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego wyniesie: 47 992,00 zł. Całość inwestycji wyniesie 96 000,00 zł.
 14. Rozpoczęły się prace budowlane budynku w ramach SIM pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 137/20 w miejscowości Wierzchosławice”. W ramach inwestycji zaprojektowano 40 lokali mieszkalnych.
 15. Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) z Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego (FERR) pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach”. Planowane koszty projektu szacuje się na kwotę: 844 367,37 zł z czego dofinansowanie stanowi 100% (83% dofinansowania z Unii Europejskiej, 17% z budżetu państwa).
 16. Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU – III ETAPU na „Remont i modernizację budynków szkół na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych”. W ramach tej dotacji zostaną wyremontowane tereny przyszkolne oraz pomieszczenia w szkołach dotychczas niewyremontowane. Całość inwestycji pochłonie 2 552 941,00 zł, z tego dotacja wyniesie 2 169 999,85 zł, wkład własny 382 941,15 zł. Zamówienie publiczne na w/w roboty zostało ogłoszone w dniu 26.04.2024 r.
 17. Została wykonana dokumentacja pn.: „Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych” – POLSKI ŁAD – III ETAP. W ramach tego etapu zostanie m.in. zmodernizowany obiekt basenowy przy Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, na który została wykonana dokumentacja projektowa.
 18. Jest wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika na osiedlu Dębowskim.
 19. Jest wykonany projekt na rozbudowę OSP w Wierzchosławicach.
 20. Jest projekt na budowę remizy OSP w Bobrownikach Małych.
 21. Jest wykonana koncepcja oraz PFU dla zadania pn.: „Budowa parkingu typu Park&Ride na działce 169/2 w Bogumiłowicach”. Wartość dofinansowania w ramach ZIT-u wyniesie 493 310,00 EUR.
 22. Inwestycje z ZIT-u czekają na zatwierdzenie budżetu. W ramach ZIT-u Wodociągi Wierzchosławickie posiadają dokumentację projektową na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wierzchosławice. W budżecie ZIT-u na ten cel przeznaczone jest dofinansowanie w wysokości 402 046,00 EUR.
 23. Czekamy na otrzymane dofinansowanie na realizację zadań w ramach akcji „Bitwa o Remizy” nagroda w formie pomocy finansowej w ramach tzw. Bonu Frekwencyjnego. Dofinansowanie to zostanie rozłożone w następujący sposób na poszczególne jednostki:
OSP Wierzchosławice 600 000 termomodernizacja remizy
OSP Łętowice 70 000 remont remizy
OSP Gosławice 60 000 remont remizy
OSP Bogumiłowice 60 000 remont remizy
OSP Mikołajowice 60 000 remont remizy
OSP Rudka 70 000 remont remizy
OSP Komorów 60 000 remont remizy
OSP Bobrowniki Małe 20 000 zakup sprzętu bojowego
Razem 1 000 000  
 1. W trakcie realizacji jest inwestycja pn.: „Przebudowa drogi do śluzy w miejscowości Gosławice”.
 2. W trakcie realizacji jest inwestycja pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych”.
 3. Jest opracowana dokumentacja projektowa na inwestycję pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344 relacji: Wierzchosławice – Komorów – Rudka w miejscowości Komorów.”
 4. Jest opracowana dokumentacja projektowa wraz ze zgłoszeniem na inwestycję pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchosławice na działkach nr 1161/18, 956/4.”
 5. Została podjęta uchwała o przekazaniu gruntów przez Spółkę Pastwiskową w Bobrownikach Małych. Trwają prace formalno-prawne w tym temacie. Grunty te zostaną przekazane z przeznaczeniem pod inwestycję w zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej oraz pod budowę obiektów małej architektury.
 6. Jest ogłoszony przetarg na rozbudowę żłobka w Bogumiłowicach w ramach programu Rozwoju Instytucji opieki na dzieci w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029. W ramach inwestycji zostanie utworzonych 18 nowych miejsc dla dzieci, razem tych miejsc będzie 43. Całość inwestycji planowana jest na kwotę: 944 966,24 zł, z tego wkład własny Gminy 212 357,22 zł, dofinansowanie z KPO 645 516,00 zł, vat 87 093,02 zł.

 

Kwoty już otrzymane z dofinansowania na inwestycje w trakcie: 9 781 378,51 zł.

Kwoty wnioskowane, na które jeszcze nie ma decyzji o przyznaniu dofinansowania: 1 183 475,00 zł.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

29 maj
13:00 - 15:00

II Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

30 maj
All day

Boże Ciało

02 cze
14:00 - 18:00

Gminny Dzień Dziecka

09 cze
07:00 - 21:00

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

20 cze
All day

Pierwszy dzień lata - najdłuższy dzień 2024 roku

Skip to content