Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor – Ekodoradca

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor – Ekodoradca

  1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Wierzchosławice

33-122 Wierzchosławice 550 

  1. Stanowisko pracy: Podinspektor – Ekodoradca
  2. Wymagania niezbędne:

FORMALNE

1) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

6) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

7) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

8) co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego lub zdobytego w organizacjach np.: pozarządowych, studenckich etc.,

9) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet),

10) prawo jazdy kat. B.

POZOSTAŁE

1) znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce

2) umiejętności szybkiego uczenia się, strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów)

3) elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej

4) kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność

5) gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych)

6) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność działania,

2) gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców, 

3) umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność prowadzenia negocjacji,

5) swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami/klientami,

6) umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem,

7) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego

  1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem,

2) współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,

3) przeprowadzanie kontroli palenisk w budynkach mieszkalnych,

4) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,

5) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,

6) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),

7) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,

8) zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,

9) współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.),

10) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach.

  1. Warunki pracy:

1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

2) Umowa o pracę na czas określony – pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;

3) kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas określony na czas realizacji projektu LIFE, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;

4) wymiar czasu pracy – pełny etat,

5) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6) bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,

7) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice.

  1. Wymagane dokumenty i ich składanie:

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) list motywacyjny,

4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie świadectw pracy, 

6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

  1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Budynek wyposażony jest w windę. Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 15 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektor-Ekodoradca”

  1. Postanowienia końcowe:

1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,

2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,

4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Wójt Gminy

Andrzej Mróz

 

Ogłoszenie o naborze w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2242530,ogloszenie-wojta-gminy-wierzchoslawice-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-ekodora.html

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 paź
07:00 - 21:00

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe

01 lis
All day

Święto wszystkich świętych

11 lis
All day

Narodowe Święto Niepodległości

04 gru
All day

Barbórka