Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa

  1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Wierzchosławice

33-122 Wierzchosławice 550

  1. Stanowisko pracy: Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa.
  2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykształcenie wyższe preferowane techniczne,

3) posiadanie minimum 1 rok stażu,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

7) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

8) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

9) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość procesów inwestycyjnych,

2) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji,

3) odporność na stres,

4) zaangażowanie, kreatywność i punktualność,

5) dyspozycyjność,

6) prawo jazdy kat. B,

  1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) pozyskiwanie i analiza informacji o dostępnych programach i funduszach zewnętrznych pod kątem możliwości ich wykorzystania do współfinansowania zadań gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych,

2) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem wniosków i dokumentów aplikacyjnych,

3) bieżące konsultowanie z instytucjami przyznającymi środki poprawności sporządzonych wniosków,

4) realizacja i bieżący monitoring projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz współudział w rozliczaniu projektów,

5) prowadzenie działań promocyjnych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, sporządzanie informacji, raportów, oraz sprawozdań wymaganych przez instytucje zarządzające;

6) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów,

7) przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym: przygotowanie propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych;

8) uzyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń i decyzji w tym pozwolenia na budowę inwestycji;

9) sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, aktualizacja wycen;

10) dokonywanie rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych;

11) weryfikowanie i opisywanie pod względem formalnym i merytorycznym faktur związanych z prowadzonymi inwestycjami;

12) opracowywanie informacji oraz sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji i remontów;

13) przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie prowadzonych spraw;

14) przygotowywanie informacji związanych z zagrożeniem realizacji inwestycji, remontu;

  1. Warunki pracy:

1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

2) Umowa o pracę na czas określony – pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalszy czas określony;

3) wymiar czasu pracy – pełny etat,

4) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

5) bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,

6) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice.

  1. Wymagane dokumenty i ich składanie:

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) list motywacyjny,

4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

  1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %. Budynek wyposażony jest w windę. Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 14 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa”

  1. Postanowienia końcowe:

1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,

2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,

4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy

Andrzej Mróz

Ogłoszenie o naborze w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2241776,ogloszenie-wojta-gminy-wierzchoslawice-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektora-w-referac.html

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

26 maj
All day

Dzień Matki

29 maj
13:00 - 15:00

II Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

30 maj
All day

Boże Ciało

01 cze
All day

Międzynarodowy Dzień Dziecka

09 cze
07:00 - 21:00

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Skip to content