Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ochrona powietrza w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe

Planowane w ramach projektu działania, polegają na wymianie 100 starych pieców, kotłów na paliwa stałe zlokalizowanych w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Wierzchosławice na nowoczesne, bardziej ekologiczne urządzenia grzewcze gazowe.

Proces spalania paliw dla zaspokojenia potrzeb cieplnych na ogrzewanie pomieszczeń jest podstawową przyczyną emisji substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie
Gminy Wierzchosławice. Z uwagi na rodzaj źródła, emisję można podzielić na dwie grupy: emisję rozproszoną (gospodarstwa domowe) i emisję liniową (komunikacja). Na terenie Gminy Wierzchosławice nie występują źródła emisji wysokiej.

Większość gospodarstw domowych korzysta z urządzeń grzewczych starej generacji charakteryzującej się niskim poziomem efektywności energetycznej. Planowane działania
są zgodne z celem szczegółowym 2 Wysoka jakość życia na terenach subregionów województwa małopolskiego, Działaniem 2.1 Lepsza jakość powietrza w subregionach,
Kierunkiem interwencji 2.1.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe Subregionalnego Programu Rozwoju do roku
2020, oraz kierunkiem rozwoju 6.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski 6.1.2 Poprawa jakości powietrza: sukcesywna
redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań Strategii Rozwoju Województwa na lata 2011-2020 a także Celem Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy Wierzchosławice, wykorzystanie źródeł odnawialnych oraz
likwidacji zaniedbań w zakresie ochrony środowiska – zadanie inwestycyjne Ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy
Wierzchosławice określonymi w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Wierzchosławice na lata 2015-2020 przyjętej Uchwałą nr Uchwałą nr XV/98/2015 Rady
Gminy Wierzchosławice z dnia 30.12.2015 r. oraz dokumentem pn: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice”
przyjętym Uchwałą nr V/25/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30.03.2011 r.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Wierzchosławice zaklasyfikowanej do obszarów na których konieczne jest podjęcie działań naprawczych polegających na likwidacji
starych niskosprawnych urządzeń grzewczych w ramach „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” przyjętego Uchwałą nr XXXII/451/17 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2017 r. Planowane działania polegające na wymianie kotłów na gazowe są również zgodne z Strategią Europa 2020.

Projekt realizowany był przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 1 230 000,02 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  1 211 430,59 zł

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

15 sie
All day

Święto Wojska Polskiego

Skip to content