Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – konkurs ofert

Zdjęcie przedstawia dłonie dwóch osób. Jedna osoba trzyma kartkę papieru i długopis.

Zarządzenie Nr 122/2024
Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego zadań publicznych w 2024 r. w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 t.j.), oraz art.5 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) oraz §16 załącznika do uchwały Nr LXX/476/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok – zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadań publicznych na rok 2024 w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Zadanie: Organizacja tradycyjnych wydarzeń o charakterze gminnym związanych z kultywowaniem obrzędów oraz tradycji lokalnych. Środki przeznaczone na realizację zadania – 40 000,00 zł.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się wzór oferty konkursowej, zgodny z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się wzór umowy, zgodny z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przyjmuje się wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego stanowiące uzupełnienie sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 7. Ustala się Regulamin prac komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8. Informacja o ochronie danych osobowych dla osób składających oferty w konkursie ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego zadań publicznych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 10. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchosławice oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wierzchosławice

Małgorzata Moskal

 

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2475448,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-organizacje-pozy.html

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie.122.2024  

załącznik_Nr 2_wzór ofert

Załącznik nr 5_Zestawienie dokumentów księgowych

załącznik nr 4_wzór sprawozdania

zalacznik_nr_3_wzor_umowy

 

 

 

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

19 cze
08:00 - 08:30

I Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 cze
08:30 - 09:00

I Komisja Kultury, Sportu, Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

19 cze
09:00 - 10:00

I Komisja Oświaty, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

19 cze
10:00 - 12:00

I Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

19 cze
12:00 - 14:00

III Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Skip to content