Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Strategia Rozwoju Gminy Wierzchosławice 2021-2030

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057) w związku z Uchwałą nr XXXI/208/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Wierzchosławice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 9 sierpnia 2021roku do 13 września 2021 roku.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  1. pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji,

  2. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w następujący sposób:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

  2. pocztą na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (decyduje data wpływu do Urzędu),

  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@wierzchoslawice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Wierzchosławice /7w011xhaps/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

  1. spotkania publicznego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 6 września 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice.

Dyżur konsultacyjny zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy dyżuru konsultacyjnego na formę zdalną (on-line).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w Urzędzie Gminy.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Pliki do pobrania:

Skip to content