Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Regulamin PSZOK w Wierzchosławicach

Regulamin Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach

§ 1.

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach, zwanego dalej „PSZOK”, w zakresie odbioru odpadów komunalnych w ramach zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzchosławice.

§ 2.

1. Właścicielem i zarządcą PSZOK, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr porządkowym 511 w miejscowości Wierzchosławice na działce 1661/1, jest Gmina Wierzchosławice.
2. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców gminy/właścicieli/użytkowników nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wierzchosławice, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami, wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Teren PSZOK jest monitorowany 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia.
4. PSZOK Wierzchosławice jest czynny:
· wtorek i czwartek: 12.00 -18.00
· sobota: 7.00 -15.00
5. Pozostawienie odpadów w PSZOK poza wyznaczonymi miejscami lub poza terenem PSZOK jest zabronione.

§ 3.

Uregulowania porządkowe i BHP:
1. Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP.
2. Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.
3. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
4. Odpady mogą być dostarczane wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.
5. Wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje poprzez wczytanie Karty dostępu w czytniku kart lub za zgodą obsługi PSZOK.
6. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem.
7. Na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być wyłączony.
8. Wjazd na teren PSZOK samochodami nie przystosowanymi do transportu odpadów (w szczególności samochodami osobowymi lub innymi z napędem na jedną oś) odbywa się wyłącznie na
ryzyko kierowcy i/lub właściciela pojazdu, a prowadzący PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdu.

§ 4.

1. W Punkcie przyjmuje się wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, zgodnie z katalogiem odpadów określonym w § 5 niniejszego regulaminu.
2. Oddający odpady ma obowiązek posiadania Karty dostępu do PSZOK.
3. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej, w tym rolnej i nie powstały w wyniku bytowania ludzi, co ustali na podstawie np.:
·ilość dostarczanych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
·ilość dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
·rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp.),
·nie posiadające etykiet określających jednoznacznie nazwę handlową lub chemiczną.
4. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej. Mieszkaniec gminy/właściciel/użytkownik nieruchomości zamieszkałej może oddać do 4 opon z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy.
5. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z katalogiem odpadów określonym w § 5 niniejszego regulaminu.
6. Odpady dostarczone do PSZOK, muszą być posegregowane, w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
7. Mieszkaniec gminy/właściciel/użytkownik nieruchomości zamieszkałej, na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest okazać przywiezione odpady, w celu ich weryfikacji.
8. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą
identyfikację odpadu.
9. Odpady niebezpieczne przyjmowane są jedynie w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę produktu.
10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości).
11. Odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, itp.) muszą być opróżnione z zawartości, nie mogą zawierać innych odpadów oraz muszą być rozłożone tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Wszelkie elementy szklane muszą być usunięte.
12. Odpady zielone/bioodpady przyjmowane są wyłącznie w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe czy sfermentowane. Odpady te należy dostarczać bez opakowań.
13. Pracownik PSZOK nie pomaga podczas rozładunku, dlatego odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK (mieszkaniec gminy/właściciel/użytkownik nieruchomości zamieszkałej winien zapewnić, w razie potrzeby, osoby do pomocy w rozładunku odpadów).
14. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
15. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, dostawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
16. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem w systemie elektronicznym lub w formie papierowej.
17. Potwierdzenie przyjęcia selektywnie zebranych i dostarczonych odpadów przez mieszkańców gminy/właścicieli/użytkowników nieruchomości zamieszkałej odbywa się w systemie elektronicznym lub w razie awarii systemu elektronicznego w formie papierowej poprzez złożenie Oświadczenia o dostarczonych odpadach oraz wpisanie do „Rejestru przyjmowanych odpadów w PSZOK”.
18. Selektywnie zebrane i dostarczone odpady komunalne przez mieszkańców gminy/właścicieli/użytkowników nieruchomości zamieszkałej, podlegają indywidualnemu ważeniu.
19. Pracownik PSZOK i Urzędu Gminy Wierzchosławice prowadzą wspólnie ewidencję przyjmowanych odpadów.

§ 5.

1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

Papier i tektura
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
20 01 01 – Papier i tektura: gazety, książki, katalogi, tektura, worki papierowe, itp

Metale
15 01 04 – Opakowania z metali, puszki, itp.
20 01 40 – Złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych, itp.

Szkło
15 01 07 – Opakowania ze szkła: opróżnione z resztek, czyste butelki Szkło i słoiki oraz inne opakowania szklane białe i kolorowe
20 01 02 – Szkło: okienne

Tworzywa sztuczne
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych: plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby reklamowe, folie, opróżnione kubki po produktach mlecznych, opakowania po
płynach do mycia naczyń, szamponach, środkach czyszczących, kosmetykach, nakrętki, itp.
20 01 39 – Tworzywa sztuczne

Odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe: kartony po sokach, mleku, itp. opakowaniowe
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

Bioodpady
20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji: pozostałości żywności
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji: chwasty, trawa, liście, rozdrobnione pędy i gałęzie roślin, karpy, itp.

Popiół
20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Meble i inne odpady wielkogabarytowe
20 03 07 – Meble (szafy, stoły, kanapy, krzesła, fotele i inne), wykładziny, dywany, wózki dziecięce, rowery, duże zabawki itp.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
20 01 36 | 20 01 23* | 20 01 35* | 16 02 14 – Sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, lodówki, klimatyzatory, świetlówki, żarówki, przewody elektryczne, itp.

Zużyte opony (do 4 opon z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy).
16 01 03 – Zużyte opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie)
(w ilości do 0,5 Mg na każdy rok kalendarzowy z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego)
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 – Gruz ceglany
17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałowych ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 – Drewno
17 02 02  – Szkło
17 02 03 – Tworzywa sztuczne
17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – Aluminium
17 04 03 – Ołów
17 04 04 – Cynk
17 04 05 – Żelazo i stal
17 04 06 – Cyna
17 04 07 – Mieszaniny metali
17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Odpady tekstyliów
20 01 10 – Odzież i odzieży
20 01 11 – Tekstylia

Zużyte baterie i akumulatory
20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 33* – Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Przeterminowane leki i chemikalia
20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31
13 02 06* – Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11* – Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 05 04* – Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
20 01 13* – Rozpuszczalniki
20 01 14* – Kwasy
20 01 15* – Alkalia
20 01 17* – Odczynniki fotograficzne
20 01 19* – Środki ochrony roślin
20 01 25 – Oleje jadalne
20 01 27* – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
2001 29* – Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
Między innymi: igły i strzykawki

Inne odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne
20 01 21* – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. termometry)

Odpady oznaczone (*) są to odpady niebezpieczne.

§ 6.

PSZOK nie przyjmuje:
·zmieszanych odpadów komunalnych,
·odpadów innych niż komunalne,
·papy,
·odpadów budowlanych zawierających azbest, smołę,
·odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
·odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
·części samochodowych,
·odpadów niemożliwych do zidentyfikowania,
·opony z pojazdów ciężarowych, maszyn i ciągników rolniczych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych,
·wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) itp.,
·styropianu budowlanego.

§ 7.

1. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów komunalnych przez PSZOK może zostać czasowo wstrzymane.
2. O sytuacji wymienionej w ust. 1, Wójt Gminy Wierzchosławice poinformuje z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej gminy, w PSZOK oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchosławice.

§ 8.

1. Na terenie PSZOK funkcjonuje punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

§ 9.

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udzielają pracownicy PSZOK na miejscu lub telefonicznie 607-500-512 oraz pracownicy Urzędu Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-30, w godzinach pracy.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w PSZOK oraz na stronie internetowej www.wierzchoslawice.pl

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Moskal

 

Niniejszy Regulamin został przyjęty Nr XXXIII/230/2021
Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Skip to content